Формування сучасної інтегральної юриспруденції: проблеми та перспективи становлення

Authors

  • Іван Білас ІМВ

Abstract

У статті розглядаються та аналізуються сучасні міжнародно-правові проблеми сутності предмету науки загальної теорії держави і права та її функціональне призначення у формуванні праворозуміння юристів міжнародників. Автор статті висвітлює філософсько світоглядні підходи зясування сутності сучасної держави і права у системі міжнародних координат з позицій гуманістичних цінностей, їх роль у реалізації природніх прав людини і забезпеченні міжнародних правових стандартів у міждержавних відносинах сьогодення. Акцентується увага на методології викладання теорії держави і права та її призначення в фундаментальній юридичній підготовці фахівців міжнародного права в освітній системі сучасної України.Ключові слова:  теорія держави і права, гуманістичні цінності, міжнародні правові стандарти, порівняльно-правовий аналіз, міжнародні відносини, право- розуміння, методологія викладання, фахівець міжнародного права, кваліфікаційно-освітній стандарт.The article reviews and analyzes the current international legal issues of the essence of the general theory of law science and its functionality in legal understanding of international law lawyers. The author of the article describes the philosophical worldview approaches of the essence of modern state and law in international system of coordinates with the position of humanistic values, their role in the natural rights realization and international legal standards evaluation in international relations today. The article it was emphasized on the methodology of teaching of the theory of law and its purpose in the fundamental legal training specialists of international law in the educational system of modern Ukraine.Key words: theory of law, humanistic values, international legal standards, law, teaching methodology, expert of international law, qualification and educational standard, comparative legal analysis, international relations

Published

2016-03-16