Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Author Guidelines

Статті, що надсилаються до редакції «Журналу Європейського і порівняльного права», відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 7-05/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», повинні містити такі елементи:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

  • формулювання цілей статті (постановка завдання);

  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

  • висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

 2. Після використаних матеріалів подаються розширені анотації та ключові слова трьома мовами (українська, російська, англійська). Анотації мають містити, зокрема: прізвище та ім’я автора, назву статті. В тексті анотації-резюме слід застосовувати ключові слова із тексту статті, дотримуватись єдиної термінології, не використовувати загальні фрази, не робити посилання на публікації.

 3. До статей аспірантів, ад’юнктів і здобувачів наукового ступеня має додаватися витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку, засвідчений належним чином.

 4. Список цитованої літератури наводиться згідно з порядком посилання у тексті. Цифрові посилання у статті [у квадратних дужках] обов’язково повинні збігатися з відповідними номерами у використаних матеріалах.

5. У списку використаних матеріалів слід вказати: • для періодичних видань — прізвище та ініціали автора статті, її назву, найменування та рік видання, номер, сторінку; • для книг — прізвище та ініціали автора, назву книги, місто та рік її видання, сторінку.

 6. До матеріалів необхідно додавати:

- електронний варіант статті у форматі Word;

- інформаційну довідку про автора: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посада, поштова адреса, контактний телефон;

 Назви зазначених файлів мають містити прізвище та ініціали автора статті.

Технічні вимоги до статей:

1.Загальний обсяг статті не повинен перевищувати:

- оглядові та проблемні статті – до 30 стор.;

- загальні статті за рубриками журналу – до 15 стор.;

- наукове повідомлення – до 4 стор.

2. Стаття оформляється у текстовому редакторі Word, формат .DOC;

шрифт Times New Roman, розмір 14,

міжрядковий інтервал – 1,5, абзац –1,25 см.,

вирівнювання тексту по ширині. Вказані параметри виставляється відповідними функціями.

3. Параметри сторінки — формат А4, поля: верхнє, нижнє, праве –20 мм, ліве –30 мм; cторінки не нумеруються, без колонтитулів.

4. Спеціальні символи: використовувати лише лапки зразку «», у тексті коротке тире (–) і дефіс (-) розрізняються за розміром та наявністю/відсутністю пробілів; між словами ставити лише один знак «пробіл» (для запобігання активувати функцію «Недруковані знаки»), крапку, кому, двокрапку ставити безпосередньо після слова (без знаку «пробіл»).

5. Категорично заборонено використовувати автоматичну або примусову розстановку переносів.

Privacy Statement

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.