МІСЦЕ КНР У СУЧАСНІЙ ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ МЕКСИКИ

Authors

  • М О Корбань Студентка ІІ курсу магістратури спеціальності «Дипломатія і міжнародне співробітництво» кафедри міжнародних організацій і дипломатичної служби Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Abstract

Анотація. У статті розкрито особливості сучасних мексикансько-китайських відносин у контексті розширення присутності Китаю в Латинській Америці. Досліджено причини активізації двосторонньої співпраці двох країн і основні сфери, що становлять взаємний інтерес. Виявлено проблемні аспекти, які перешкоджають торговельному та інвестиційному співробітництву держав. Зроблено висновки стосовно перспектив розвитку партнерства Мексики та Китаю у зв’язку з охолодженням мексикано-американських відносин і необхідністю диверсифікувати торгівлю з іншими регіонами світу для досягнення більшої незалежності від Вашингтона. У статті були застосовані такі методи, як діалектичний метод, метод об’єктивності, індукція та дедукція.Ключові слова: Мексика, зовнішня політика, мексикано-китайські  відносини, торговельне співробітництво, інвестиційне співробітництво, США. Abstract. The article revels peculiarities of modern Mexican-Chinese relations in the context of expanding China’s presence in Latin America region. The reasons for the intensification of bilateral relations between two countries and the main areas of mutual interest are studied. Problematic aspects that hinder trade and investment cooperation between the states are identified. The cooling of Mexico – United States relations and the need to diversify trade with other regions of the world to achieve greater independence from Washington allowed us to make conclusions concerning the prospects for Mexican and Chinese partnership. The methods such as dialectical method, method of objectivity, induction and deduction are used in the article.Key words: Mexico, foreign policy, Mexican-Chinese relations, trade cooperation, investment cooperation, USA. Аннотация. В статье раскрыты особенности современных мексикано-китайских отношений в контексте расширения присутствия Китая в Латинской Америке. Исследованы причины активизации двустороннего сотрудничества двух стран и основные сферы, представляющие взаимный интерес. Выявлены проблемные аспекты, которые препятствуют торговому и инвестиционному сотрудничеству государств. Сделаны выводы о перспективах развития партнерства Мексики и Китая в связи с охлаждением мексикано-американских отношений и необходимостью диверсифицировать торговлю с другими регионами мира для достижения большей независимости от Вашингтона. В статье были использованы такие методы, как диалектический метод, метод объективности, индукция и дедукция.Ключевые слова: Мексика, внешняя политика, мексикано-китайские отношения, торговое сотрудничество, инвестиционное сотрудничество, США.

Downloads

Published

2020-09-27