ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Authors

  • О В Матвєєва аспірант кафедри країнознавства Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Науковий керівник д.і.н., проф. Дорошко М.С.

Abstract

Анотація. Проаналізовано особливості транснаціоналізації міжнародної системи в умовах глобалізації. Показано, що транснаціоналізм виходив з того, що ідеї політичного реалізму більш не відповідають характерові й сучасним світовим тенденціям. На переконання транснаціоналістів, держава утискає багатьох різноманітних акторів та більш не є єдиним і навіть не центральним актором у міжнародних відносинах, які виходять далеко за межі традиційних міждержавних взаємодій, заснованих на національних інтересах і силовому протиборстві. Держава втрачає свою монополію, а міжнародне спілкування перетворюється з міждержавного на транснаціональне.Ключові слова: транснаціоналізм, транснаціоналізація, міжнародна система, держава, суверенітет, десуверенізація, трансформація, недержавні актори, транснаціональні актори, світова політика. Abstract. The peculiarities of transnationalization of the international system under conditions of globalization are analyzed. It was shown that transnationalism proceeded from the fact that the ideas of political realism don’t any longer correspond to the character and contemporary world tendencies. According to the transnationalists, the state oppresses many diverse actors and is no longer the only and even non-central actor in international relations, which goes far beyond the traditional interstate interactions based on national interests and power struggles. The state loses its monopoly, and international communication is transformed from intergovernmental to transnational.Key words: transnationalism, transnationalization, international system, state, sovereignty, desovereignization, transformation, non-state actors, transnational actors, world politics. Аннотация. Проанализированы особенности транснационализации международной системы в условиях глобализации. Показано, что транснационализм исходил из того, что идеи политического реализма более не соответствуют характеру и современным мировым тенденциям. По убеждению транснационалистив, государство ущемляет многих различных акторов и более не является единственным и даже не центральным актором в международных отношениях, которые выходят за рамки традиционных межгосударственных взаимодействий, основанных на национальных интересах и силовом противоборстве. Государство теряет свою монополию, а международное общение превращается из межгосударственного на транснациональное.Ключевые слова: транснационализм, транснационализация, международная система, государство, суверенитет, десуверенизация, трансформация, негосударственные актеры, транснациональные актеры, мировая политика.

Published

2018-03-11