ФЕНОМЕН ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ У СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ

Authors

  • О Ю Запорожець Кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Abstract

Анотація.У статті проаналізовано характеристики гібридної війни як особливої форми протистояння між акторами міжнародних відносин у 21 столітті. Показано неоднозначність і комплексність даного феномену.Визначено, що гібридні війни містять властивості неконвенційних, нелінійних, нерегулярних і асиметричних конфліктів у поєднанні з сучасними технологіями інформаційного протиборства, що породжують такі ефекти, як мімікрія,дифузія, синхронізація деструктивноговпливу на всі сфери і рівніуправління  і функціонування держави, створення паралельної реальності тощо. У гібридних війнах фактично всі елементи конфлікту піддаються специфічним і непередбачуваним трансформаціям, що ускладнює адекватне розуміння ситуації і, як наслідок, підриває здатність об’єкта впливу  своєчаснота ефективно протидіятизовнішньому впливу.Ключові слова:гібридна війна, гібридні конфлікти, гібридні загрози. Abstract.The article focuses on the features of hybrid war as a specialform of confrontation between actors of international relations in the 21st century. The ambiguity and complexity of this phenomenon are emphasized.The author points out that the hybrid wars incorporate the features of unconventional, nonlinear, irregular and asymmetric conflicts in combination with modern technologies of information warfare that generate such effects as imitation, diffusion, alternative reality, simultaneous negative impact on all domains and levels of public administration,etc. In hybrid war almost allelements of the conflict are transformed in specific and unpredictable way that makes it difficult to understand the situation properly and undermine the ability of the target country to resist successfully to external influence.Keywords:hybrid war, hybrid conflicts, hybrid threats. Аннотация.В статье проанализированы характеристики гибридной войны как особой формы противостояниямежду акторами международныхотношений в 21 веке. Показананеоднозначность и комплексностьданного феномена. Гибридныевойнысодержатсвойстванеконвенциональных, нелинейных, нерегулярных и асимметричныхконфликтов в сочетании с современнымитехнологиямиинформационногопротивоборства, порождающихтакиеэффекты, какмимикрия, диффузия, синхронизация деструктивного влияния на все сферы и уровниуправления и функционированиягосударства, созданиепараллельнойреальности и т.д. В гибридныхвойнахпрактически все элементыконфликтаподвергаютсяспецифическим и непредсказуемымтрансформациям, чтозатрудняетадекватноепониманиеситуации и, какследствие, подрываетспособностьобъектавоздействиясвоевременно и эффективнопротиводействоватьвнешнему влиянию.Ключевые слова:гибридная война, гибридные конфликты, гибридные угрозы.

Published

2018-03-07