РОЛЬ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ У НАГІРНО-КАРАБАХСЬКОМУ КОНФЛІКТІ

Authors

  • Т М Злобіна Аспірантка кафедри країнознавства Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Науковий керівник – д.і.н., проф. Дорошко М.С.

Abstract

Анотація. У даній статті висвітлено причини Нагірно-Карабахського конфлікту, проаналізовано шляхи його вирішення і визначено можливості та роль Російської Федерації у врегулюванні проблеми Нагірного Карабаху. Автор притримується думки, що Російська Федерація має усі необхідні важелі – воєнно-політичні, економічні й дипломатичні – для роз’язання Нагірно-Карабахського конфлікту, що більше ніж чверть століття залишається джерелом загрози для регіональної безпеки як Кавказу, так і усього Середнього Сходу.Ключові слова: Нагірний Карабах, етнополітичний конфлікт, посередництво, регіональна безпека. Аbstract. The reasons for the Nagorno-Karabakh conflict are determined in this article, the ways of its solving are analyzed as well as the opportunities and the role of Russia in the settlement of Nagorny Karabakh are identified. The author believes that Russia has all necessary tools – military and political, economic and diplomatic - to resolve the Nagorno-Karabakh conflict that for a quarter of a century is a threat to regional security of the Caucasus and around the Middle East.Keywords:  Nagorno-Karabakh, ethnopolitical conflict, mediation, regional security. Аннотация. В статье определены причины нагорно-карабахского конфликта, проанализированы возможные пути его решения и проанализированы возможности и роль Российской Федерации в урегулировании проблемы Нагорного Карабаха. Автор считает, что Российская Федерация имеет все необходимые рычаги – военно-политические, экономические и дипломатические - для разрешения нагорно-карабахского конфликта, который в течение четверти века является источником угрозы для региональной безопасности Кавказа и всего Среднего Востока.Ключевые слова: Нагорный Карабах, этнополитический конфликт, посредничество, региональная безопасность.

Published

2016-10-22