ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МУЛЬТИЛАТЕРАЛІЗМУ У ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

Authors

  • З М Зазуляк аспірант, за сумісництвом асистент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. Науковий керівник – Романюк Р.Й., к.політ.н., доц. кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.

Abstract

Анотація. З’ясовано плюралізм підходів до розгляду мультилатералізму в академічних колах США. Здійснено огляд зовнішньополітичної діяльності США у історичній ретроспективі. Встановлено, що американські дослідники розглядають мультилатералізм у глобальному та внутрідержавному аспекті. Проаналізовано питання щодо існування мультилатералізму у зовнішній політиці США, з огляду на твердження застосування виключно унілатерального підходу з боку США на міжнародній арені. Розглянуто підхід до трактування американської версії мультилатералізму як «націоналістичний мультилатералізм».Ключові слова: мультилатералізм, США, унілатералізм, «націоналістичний мультилатералізм», гегемонічний, міжнародна інституція, зовнішня політика. Annotation. Pluralism approaches for dealing with multilateralism in US academic circles were found. US foreign policy in historical perspective is reviewed. It is established in the article that American researchers consider multilateralism in global and intrastate aspect. The issue of the existence of multilateralism in US foreign policy is analyzed according to the statement that US use only unilateral approach in the international arena. The approach to the interpretation of the American version of multilateralism as a «nationalist multilateralism» is considered.Key words: multilateralism, USA, unilateralism, «nationalist multilateralism», hegemonic, international institutions, foreign policy. Аннотация. Исследован плюрализм подходов к рассмотрению мультилатерализма в академических кругах США. Осуществлен обзор внешнеполитической деятельности США в исторической ретроспективе. Установлено, что американские исследователи рассматривают мультилатерализм в глобальном и внутригосударственном аспектах. Проанализирован вопрос о существовании мультилатерализма во внешней политике США, учитывая утверждение применения исключительно унилатерального подхода со стороны США на международной арене. Рассмотрен подход к трактовке американской версии мультилатерализма как «националистический мультилатерализм».Ключевые слова: мультилатерализм, США, унилатерализм, «националистический мультилатерализм», гегемонический, международная организация, внешняя политика.

Author Biography

З М Зазуляк, аспірант, за сумісництвом асистент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. Науковий керівник – Романюк Р.Й., к.політ.н., доц. кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.

аспірант, за сумісництвом асистент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.Науковий керівник – Романюк Р.Й., к.політ.н., доц. кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.Науковий керівник – Романюк Р.Й., к.політ.н., доц. кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.  

Published

2015-04-24