ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА СТРАТЕГІЯ КНР ЯК ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ В РЕГІОНІ ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ

Authors

  • О А Пархомчук доктор політичних наук, професор, кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • М Г Кононенко аспірантка кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Науковий керівник доктор іст.наук, професор О.А.Коппель

Abstract

Анотація. Присвячено важливій науковій проблемі трансформації зовнішньополітичної стратегії КНР в регіоні Перської затоки в контексті реалізації нею статусу відповідальної глобальної держави. Особлива увага приділяється сучасним парадигмам розвитку КНР в умовах становлення нового світового порядку, визначенню місця Китаю в сучасному світовому порядку. Досліджуються підходи до організації сучасної міжнародної системи, особливості ієрархії її елементів і взаємозв’язків між ними в умовах формування нового світового порядку. Визначаються особливості формування нового світового порядку, його глобальні тенденції.Проаналізовано систему геополітичних та геоекономічних інтересів КНР в регіоні Перської затоки в контексті еволюції близькосхідної стратегії Пекіну. Місце регіону Перської затоки в міжнародних відносинах визначається факторами геополітичного і геоекономічного характеру, перш за все енергетичною, стратегічною, безпековою та культурно-релігійною цінністю. В постбіполярний період політична роль Китаю в регіоні Перської затоки відчутно активізується. Намаганням США одноосібно контролювати безпеку Затоки Китай протиставляє налагодження зв’язків з країнами регіону, що визначається комплексом його геополітичних та геоекономічних інтересів.Перська затока грає найважливішу роль в системі глобальної енергетичної безпеки. Тому особлива увага приділяється ролі енергетичного чинника в політиці Китаю на Близькому Сході. З’ясовується головні напрями політики КНР в регіоні. Визначається система пріоритетів в регіональній політиці Китаю. Увага приділяється китайсько-саудівським та китайсько-іранським відносинам. Окреслюються основні шляхи реалізації китайських геополітичних і геоекономічних інтересів в країнах Перської затоки.Ключові слова: глобальні тенденції, глобальні держави, КНР, новий світовий порядок, міжнародний порядок, сучасна міжнародна система, Близький Схід, Перська затока, Саудівська Аравія, Іран, РСАДПЗ, енергетичний фактор. Annotation. Dedicated to an essential scientific issue – foreign-policy strategy of the PRC as responsible global state in Persian Gulf region in contexts of Middle Eastern strategy of Beijing. Dedicated to an essential scientific problem of international system organisation, hierarchy specifics of its elements and  correlation between them in the new world order forming. The peculiarities of new order composition and its global trends are accentuated. Main attention is focused on contemporary paradigms of PRC development within the NWO formation and China's place in it.Persian Gulf region position in international relations is determined by geopolitical and geo-economic factors, especially by energetic, strategic, security, cultural and religious values.During post-bipolar period Chinese political role in the Gulf has been actively increased. China responds with liaisons installation with region’s countries, which is determined by a complex of its geopolitical and geo-economic interests, to US aims to assume an exclusive security control in the Gulf.Persian Gulf plays a crucial role in the global energy security system. Thus much of attention is being paid to energy factor role in Chinese policy in Middle East.Focal points of PRC policy in region are to be defined as well as system of priorities of Chinese regional policy. Attention is paid to Sino-Saudi and Sino-Iranian relationships. Main approaches for Chinese geopolitical and geo-economic interests realization in Persian Gulf countries are being determined.Key words: contemporary international system, international order, world order, new world order, global trends, global powers, PRC, China, Persian Gulf, Middle East, Saudi Arabia, Iran, GCC, energy factor. Аннотация. Статья посвящена важной научной проблеме – определению особенностей внешнеполитической стратегии КНР как ответственной глобальной державы в регионе Персидского залива в контексте эволюции ближневосточной стратегии Пекина. Исследуются теоретические проблемы организации международной системы, особенностям иерархии ее элементов и связей между ними в условиях формирования нового мирового порядка. Определены особенности формирования нового мирового порядка, его глобальные тенденции. Особое внимание уделено современным парадигмам развития КНР в условиях формирования нового мирового порядка, определению места КНР в современном мировом порядке.Место региона Персидского залива в международных отношениях определяется факторами геополитического и геоэкономического характера, прежде всего энергетическими, стратегическими, культурно-религиозными, а также фактором безопасности.В постбиполярный период политическая роль Китая в регионе Персидского залива существенно активизируется. Попыткам США единолично контролировать безопасность Залива Китай противопоставил налаживание связей со странами региона, що определяется комплексом  его геополитических и геоэкономических интересов.Персидский залив играет особую роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности. Особое внимание уделено роли энергетического фактора в ближневосточной политике Китая.  Анализируются  основные направления политики КНР в регионе. Определена система приоритетов в региональной политике Китая. Исследуются китайско-иранские и китайско-саудовские отношения. Обозначены основные пути реализации китайских геополитических и геоэкономических интересов в государствах Персидского залива.Ключевые слова: глобальные тенденции, глобальные державы, КНР, Персидский залив, Ближний восток, Саудовская Аравия, глобальные тенденции, глобальные державы,ССАГПЗ,  энергетический фактор.

Published

2015-04-24